default-logo

     Юридическия статут и териториалния предмет на дейност на  МБПЛР „ВИТА” – клон Поморие е посочен в РМС№996/2016г. в сила от 02.02.2017г. Правото на собственост върху имота и върху движими вещи – частна държавна собственост, като непарична вноска се прехвърля в капитала на “Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – ВИТА” ЕООД – Велинград.