default-logo

Вижте тук:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО КП №263 и №265

В „МБПЛР – ВИТА” ЕООД – ПОМОРИЕ

 

     Настоящите указания се издават на основание Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на УС на НЗОК и Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на Министерство на здравеопазването.

     Указанията имат за цел да улеснят пациентите при подготовката им за приемане в Болница „ВИТА”.

     Нищо от тези ограничения и задължителни изисквания не е наше хрумване и желание! МЗ и НЗОК носят цялата отговорност за тях!

     За да се запишете за планов прием за лечение по Клинична пътека, е необходимо да изпратите   заявление /примерния вариант можете да го видите като кликнете тук/, съдържащо трите имена, адрес,  изрично да бъде посочено начина, по който желаете да се осъществява връзката с Вас, телефон за връзка. 

             УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПАЦИЕНТИТЕ!

 

 1. Пациентът да не е с прекъснати здравноосигурителни права.

 2. Да не е лекуван по някоя от КП /клинични пътеки/ № 263,265 в болница или отделение по физиотерапия и рехабилитация през 2016 г.

 3. Да има Направление за хоспитализация /бланка № 7/ с подпис, печат на лекаря, издал направлението, дата не по-рано от 30 дни преди постъпването, но да не съвпада с датата на приемане.

ВАЖНО!

 1. Само специалисти от болничната помощ, където е лекувано лицето и специалист физиотерапевт от извънболничната помощ могат да насочват за хоспитализация по КП за рехабилитация и физиотерапия.

 2. Специалистът физиотерапевт, провел рехабилитацията в извънболничната помощ,  може да издаде направление(бл. МЗ-НЗОК №7), когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект.

 3. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №7) само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация в болнично заведение, от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В „МБПЛР – ВИТА” ЕООД – ПОМОРИЕ, ПО ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК, ЗА ПРИЕМ ПОКЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ №263 И №265

         Задължителни документи за прием и за двете клинични пътеки:

 • лична карта ;

 • рецептурна книжка / ако има такава/;

 • решение на ТЕЛК /ако има такова/;

 • лична амбулаторна карта, ако желаете Болничен лист;

 • уведомително писмо от „МБПЛР – ВИТА” ЕООД  гр. ПОМОРИЕ ;

 • документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;

 • служебна бележка ако сте медицински специалист ;

 • финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година.

 

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система”

 

 1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:

 • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.

 • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.

 1. Етапна епикриза и Електромиография /ЕМГ/, направено през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация, когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”

 1. Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец /при медицински противопоказания до три месеца/ след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар, след проведено болнично лечение в отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.

 2. Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.

 3. Етапна епикриза и Рентгенова снимка, с давност 24 месеца  преди датата на хоспитализация,   когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.

Писмено заявено от пациента желание за рехабилитация,  става по следните начини:

 • Поморие 8200
  ул. “Проф. Парашкев Стоянов” 12

 • Факс: 0596 / 2 20 55

 • e-mail: vita_pomorie_reg@abv.bg,

 • vita_pomorie@abv.bg

 • URL: http: www.vita-pomorie.com

 • За указания и консултации на тел: 0596 / 2 20 79,  0596 / 2 20 55

УПРАВИТЕЛ НА „МБПЛР – ВИТА”:

Д-р Дарина Цветанова