default-logo

     Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – “ВИТА” ЕООД

ИМА ПРАВО:

 1. Да получи навременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения, културно равнище и имуществено състояние.

 2. Да знае името на лекаря, които го лекува, и имената на персонала, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

 3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването, смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациента е в състояние, което ограничава възможностите му за разбиране на посочената в предходната алинея информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на подходящ негов близък.

 4. Да приема или да отхвърля предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното му лечение пациентът може да упражни в рамките на действащите закони писмено, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ и за снемане на отговорност от лекуващия лекар при възникването им.

 5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдените от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина.

 6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагнозата и лечението му, да се провеждат дискретно.

 7. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде приведен в друго лечебно заведение.

 8. Да се съветва с други лица, ако болничното заведение му предложи да се включи в клинично изпитание на нови методи и средства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да участва в такова изпитание.

 9. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на болничното лечение. 

 10. При желание от негова страна – да получи религиозна подкрепа по време на болнично лечение.

 11. Да бъде запознат с правилника и разпорежданията, които засягат поведението му като пациент.

 12. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането.

 13. Да получи добро болнично обслужване при терминално състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.

 14. Да прави оплакване пред болничната администрация, когато правата му, посочени в тази харта, са накърнени.

     За пациенти, които не са навършили 18 години или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители, доколкото не могат да се изискват или упражняват от самите пациенти.